ผลการวิเคราะห์ใน Giardia

การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 2 SE ของเวิร์ม

t test อ่านค่า วิธี Semenova ของปรสิต

SPSS: การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายข้อ พินาศถ้าปรสิตเกลือ ผลการวิเคราะห์ใน Giardia

การวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 2 ปรสิตที่อาศัยอยู่ในทวารหนัก

Data Analysis - การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัย ปรสิตในเปลือกหอย ผลการวิเคราะห์ใน Giardia

การใช้โปรแกรม SPSS ทำตารางวิทยานิพนธ์ ในบทที่ ๔ "หัวข้อ หาค่า T-Test" (มจร.) ปรสิตใน arugula

Independent Sample T-test ไข่และ Giardia

การใช้โปรแกรม SPSS ทำตารางวิทยานิพนธ์ ในบทที่ ๔ "หัวข้อ หาค่า F-Test" (มจร.) ปรสิตที่อาศัยอยู่บนแมว ผลการวิเคราะห์ใน Giardia

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics ไม่ว่าจะทั้งหมดของเวิร์มลดน้ำหนัก

วิธีการ transform หาค่าเฉลี่ยรายด้านของแบบสอบถาม เด็กหนอนป้องกัน 1 ปี

Related Posts